ทอดที่อุณหภูมิ สูงกว่า 1000c

เก็บไว้ในตู้เก็บความร้อน ที่อุณหภูมิ 600c

ใช้ที่คีบหยิบอาหาร ทุกครั้ง

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ก่อนปฏิบัติงาน

พนักงานตรวจวัดไข้ ก่อนทำงานทุกเช้า

ทำความสะอาดพื้นที่ จุดสัมผัสสมํ่าเสมอ

ลองใช้หรือยัง?KFC บริการส่งอาหารแบบ (ไร้) สัมผัส