นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เคเอฟซี รับทราบและเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล นโยบายนี้จะครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เคเอฟซีเก็บรักษาไว้และกำหนดวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเช้าชมเว็บไซต์ของเรา ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ เคเอฟซีจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา (เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือกรอกแบบฟอร์มสั่งอาหาร) และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน (เช่น การสั่งซื้อ หรือการโพสต์เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านล่างนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าท่านยอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายนี้แล้ว

เราใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูล

เคเอฟซีอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านช่องทางต่างๆ ของเคเอฟซี ดังนี้

 • เข้าชมเว็บไซต์
 • เข้าร่วมการแข่งขันหรือรายการส่งเสริมการขาย
 • เข้าร่วมการสำรวจหรือทำแบบสอบถาม
 • ลงชื่อเป็นสมาชิกเพื่อรับอีเมล์
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่งข้อเสนอแนะในเว็บไซต์ หรือ
 • สั่งซื้ออาหารผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

โดยทั่วไป เราอาจรวมข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านโดยวิธีการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่าน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ท่านอาจคาดหมายได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ท่านขอรับ หรือตกลงจะรับให้กับท่าน
 • ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) จดหมาย หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษหรือรายการการส่งเสริมการขาย ส่วนลด ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจ โดยอาจส่งในนามของเราหรือในนามของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านแจ้งให้เราทราบว่าไม่มีความประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 • ลงทะเบียนท่านสำหรับใช้บริการออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้และถูกต้อง
 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานในส่วนต่างๆ ของบริการออนไลน์ได้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • วิเคราะห์ บริหารจัดการ หรือปรับปรุงบริการออนไลน์ต่างๆ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริการออนไลน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการท่าน หรือนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 • ติดต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของท่าน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม
 • มอบรางวัล ของขวัญ หรือเพื่อทำให้การสั่งซื้อของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 • ตอบกลับตามคำร้องขอที่ได้รับจากท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้และวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เมื่อท่านใช้งานระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของเคเอฟซี อาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสินค้าของเราให้ถึงสถานที่จัดส่ง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ/หรือ ทำให้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านมีผลสมบูรณ์

เคเอฟซีใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับใครบ้าง

เคเอฟซีอาจเปิดเผยข้อมูลทางสถิติและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับสิทธิแฟรนไซส์ (Franchisee) ตัวแทน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่มิได้มีความเกี่ยวโยงกัน (Unrelated Company) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการจัดการตามคำสั่งซื้อ ตอบกลับข้อเสนอแนะ ทำการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด มอบรางวัล ของขวัญ หรือเพื่อทำให้การสั่งซื้อของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของสินค้าใหม่ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) ไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล์ รวมทั้งการให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย การจัดหาบริการทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดหาความช่วยเหลือทางการตลาด และการบริการลูกค้า บริษัทเหล่านี้จะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถ้ามีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เคเอฟซีสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ
ตามความจำเป็นหรือตามที่ได้รับการร้องขออย่างสมเหตุสมผล

 (1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายศาล คำสั่งหรือคำชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ หรือคำขอใดๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 (2) เพื่อป้องกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์

 (3) เพื่อปฏิบัติตามคำขอหรือรายการธุรกรรมของท่าน

 (4) เพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายใดๆ หรือการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ หรือ

 (5) เพื่อปกป้องสิทธิของเคเอฟซี บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินหรือความปลอดภัย หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใด หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ของเคเอฟซี

การยกเลิกรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)

ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และข้อเสนอต่างๆ ของเรา

สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ผ่านลิงค์สำหรับยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe Link) ที่อยู่ในอีเมล์ข้อมูลข่าวสารที่เราส่งให้ท่าน หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่ต้องการได้รับการติดต่อในหน้าบัญชี เคเอฟซี ของท่าน

สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับผ่านทางข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.kfc.co.th/unsubscribesms (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่ต้องการได้รับการติดต่อในหน้าบัญชีเคเอฟซี ของท่าน

คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราทำงานได้ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เพื่อให้เราเข้าใจลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้นและช่วยให้เรานำเสนอการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรา อาทิ ลิงค์ที่ท่านเลือก หน้าต่างๆ ที่ท่านเข้าชม เป็นต้น การมีข้อมูลคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านตามสิ่งที่ท่านเคยเข้าชมก่อนหน้านี้ และสามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้ท่านเพิ่มเติมได้เมื่อท่านเข้าชมในคราวถัดไป

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอย่างไร และทราบว่าผู้ใช้สนใจชื่นชอบโฆษณาออนไลน์ของเราหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เราทราบว่ามีสิ่งใดหรือไม่ที่เราต้องแก้ไขปรับปรุง คุกกี้ยังช่วยให้เราเพิ่มลูกเล่นสนุกๆ (เช่น การกด “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ก และสามารถ “ทวีต” ข้อความโดยใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรา) และเพื่อให้เราทราบว่าสินค้าชนิดใดของเราได้รับความนิยมมากที่สุด (เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ารายการสินค้าในอนาคตของเราจะดียิ่งขึ้นไปอีก!) โดยปกติแล้วระบบของเราจะเริ่มใช้งานคุกกี้ในทันทีที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน (เมื่อทำได้) ให้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ในกรณีที่ท่านปิดการใช้งานคุกกี้ท่านอาจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเราได้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใช้งานคุกกี้ได้จากหมวด “ช่วยเหลือ” (Help) ในบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดท่านอาจไม่สามารถใช้งานลูกเล่นต่างในเว็บไซต์นี้ได้โดยสมบูรณ์

เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เคเอฟซีจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการดังนี้

 (ก) ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคเอฟซีเก็บรักษาถูกใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ และการสูญหาย และการเข้าถึง การแก้ไข หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ

 (ข) ทำลายหรือลบอัตลักษณ์จากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นถาวรในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกใช้ประโยชน์ใดๆ แล้ว

การเข้าถึงและการแก้ไข

ท่านจะมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคเอฟซีเก็บไว้และขอให้เราเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน โดยจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอดังกล่าว แต่เคเอฟซีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่เหมาะสมจากท่านในกรณีที่ท่านขอให้เราจัดส่งสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้เคเอฟซี และเลือกไปที่ชื่อผู้ใช้งานที่ท่านลงทะเบียนไว้

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกพิจารณาทบทวนได้เป็นครั้งคราว และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จะถูกเพิ่มเติมเข้าไปในนโยบายฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุง นโยบายที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในขณะนั้นแล้ว

คำสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว

ถ้าท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ต้องการเพิกถอนความยินยอมของท่านในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น หรือต้องการหยุดรับข้อมูลข่าวสารใดๆ จากเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่ https://www.kfcthailand.com/contact

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 7 ห้องเลขที่ 1-4 อาคารอัมรินทร์ เลขที่ 496, 498, 500, 502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Our website is designed to work in portrait mode.
Kindly rotate your device.